Skip Menu |
 

This queue is for tickets about the Win32-Process CPAN distribution.

Report information
The Basics
Id: 67302
Status: open
Priority: 0/
Queue: Win32-Process

People
Owner: Nobody in particular
Requestors: bbrewinski [...] lukasbank.pl
Cc:
AdminCc:

Bug Information
Severity: (no value)
Broken in: (no value)
Fixed in: (no value)Subject: lack of Wait function's return value description
Date: Thu, 07 Apr 2011 15:12:19 +0200
To: <bug-Win32-Process [...] rt.cpan.org>
From: "Bartosz Brewinski" <bbrewinski [...] lukasbank.pl>
Download (untitled) / with headers
text/plain 2.3k
Hello. The description of Wait function doesn't mention its return value. The return value is important because, as i understand, its the only way to check if the process is still running. I've found an example at http://code.activestate.com/lists/perl-win32-admin/3223/ but i think such information should be part of module description. BTW, thanks for this module. Regards, bartek ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz ten e-mail. LUKAS Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Orląt Lwowskich 1. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 00000 39887. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy w wysokości: 394 444 300,00 ZŁ, w całości wpłacony. NIP: 657-008-22-74. Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej dokumenty są tajemnicą nadawcy i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli jest Pan/Pani niezamierzonym adresatem tej wiadomości, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy oraz o jej niezwłoczne usunięcie. Jednocześnie informujemy, iż w razie niezamierzonego otrzymania tej wiadomości nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować oraz wykorzystywać. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Please consider the environment before printing this e-mail. LUKAS Bank S.A. having its registered office in Wrocław at Pl. Orląt Lwowskich 1. Entered into the National Court Register - the Registry of Entrepreneurs under number KRS:00000 39887. Registry Court: District Court for Wrocław - Fabryczna, VI Commercial Division of the National Court Register. The share capital of PLN 394 444 300.00, fully paid. NIP tax identification number: 657-008-22-74. This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download (untitled) / with headers
text/plain 152b
I've submitted a pull request for this ticket: https://github.com/jandubois/win32-process/pull/5 -- Cheers, ZZ [ https://metacpan.org/author/ZOFFIX ]


This service is sponsored and maintained by Best Practical Solutions and runs on Perl.org infrastructure.

Please report any issues with rt.cpan.org to rt-cpan-admin@bestpractical.com.